Üyelik Sözleşmesi & Gizlilik

Bilgilerinizin Gizliliği
Müşterilerimize ait kişisel bilgiler, gizlilik içerisinde alınmaktadır. Kişisel bilgiler kesinlikle 3. şahıslara iletilmemektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. İstediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrılanların bilgileri silinir, dekormall.com tarafından kullanılmaz. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için müşteri bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar

 1. a) www.dekormall.com (Bundan böyle site olarak anılacaktır) adresindeki ve bu ismi taşıyan internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Hakan Elgün (Bundan böyle Hakan Elgün olarak anılacaktır).
  b) www.dekormall.com adresindeki ve bu ismi taşıyan internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Hakan Elgün tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Hak ve Yükümlülükler:4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
 1. Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder.
 2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir.. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve “Ay, Gün, Yıl”dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. Üye, Hakan Elgün’ün yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Hakan Elgün’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 4. Üyelerinsite aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Hakan Elgün doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. Üyeler sitedeki kendilerinden istenen ve kendilerince sağlanan tüm bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Hakan Elgün üyeler tarafından siteye iletilen  bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine ya da hizmet sağlayıcılara yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.
 6. Üyeler, Hakan Elgün’ün yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profilleriniüye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hakan Elgün doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 7. Her üye, www.dekormall.com bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Hakan Elgün ve site ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hakan Elgün doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 8. Üyesitenin info@dekormall.com adresine “iptal talebi” başlıklı mesaj atarak üyeliğini iptal ettirebilir.

4.2. Hakan Elgün’ün Hak ve Yükümlülükleri

 1. Hakan Elgün, sitede sunulan hizmetleri, fiyatları, koşulları ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Hakan Elgün bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Hakan Elgün’ün kendilerinden talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Hakan Elgün tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Hakan Elgün tarafından yapabilir. Hakan Elgün tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
 2. Siteüzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Hakan Elgün ‘ün herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. Hakan Elgün, sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 4. Hakan Elgün, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı veHakan Elgün tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Hakan Elgün bir üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye dekormall.com’a yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle Hakan Elgün’ün maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
 5. Teknik sorunlardan dolayi “Site”nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve “Site”ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde “Üye”nin yaşayacağı sorunlardan “Hakan Elgün” sorumlu tutulamaz.
 6. “Site”de yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Hakan Elgün’ün izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. “Site”de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.
 1. Sınırlı Sorumluluk
  Hakan Elgün üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, uyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.
 2.  Mucbir Sebepler
  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Hakan Elgün işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hakan Elgün için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hakan Elgün’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Hakan Elgün’den gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  8. Sözleşmenin Feshi
  a. İşbu sözleşme üyeninüyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
  b. Hakan Elgün, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Hakan Elgün’ün uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
  c. Hakan Elgün teknik, ticari ya da finansal sebeplerden dolayı tüm üyelerin sözleşmesini feshedebilir, ya da önceden haber vermeksizin siteyi yayından kaldırmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilir.

X
× Size nasıl yardımcı olabilirim?